Institutionen för kostvetenskap

Nicklas Neuman

Nicklas Neuman är den första studenten som erhållit en Masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap.

Varför sökte du Masterprogrammet?

Redan när jag avslutade mina studier på Kostvetarprogrammet kände jag till att Masterprogrammet med inriktning mot kostvetenskap skulle starta hösten 2010. Jag var sugen på att få läsa mer, så Masterprogrammet kändes helt rätt.

Hur fick du information om Masterprogrammet?

Jag gick själv in på hemsidan för Masterprogrammet i samhällsvetenskap och läste mig till informationen. Jag sökte också upp studievägledaren på IKV, för att få svar på mina frågor.

Kan du berätta kort om hur programmet är upplagt?

Det 2-åriga Masterprogrammet är gemensamt för många ämnen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vissa kurser läste vi tillsammans och det är otroligt roligt att få lära känna studenter med andra inriktningar samt även internationella studenter.

Förutom två kurser i kostvetenskap läste jag under första terminen kurser i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder tillsammans med studenter från alla inriktningar. Den andra terminen läste jag ytterligare två kurser i kostvetenskap, men jag hade också möjlighet att välja två kurser utanför min inriktning. Jag valde då kurser i folkhälsovetenskap (Jämlik hälsa respektive Beteendemedicin). Tredje terminen kunde jag återigen välja två valfria kurser. Det blev ytterligare en kurs i folkhälsovetenskap (Etik och folkhälsa) samt en kurs om intersektionalitet vid Sociologiska Inst. De gemensamma kurserna omfattade kvantitativa och kvalitativa metoder. Under den fjärde terminen skrev jag min masteruppsats.

Hur upplever du skillnaden att läsa på avancerad nivå jämfört med grundnivå?

Det är en stor skillnad som kan jämföras med hur det var att komma från gymnasiet till universitetet. Studierna bygger mycket på att själv söka kunskap samt diskutera och reflektera kring olika frågor. Jag har också fått ökad kunskap om andra ämnen inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket är mycket givande.

Kan du rekommendera andra att söka Masterprogrammet?

Absolut! Det är mycket stimulerande att få fördjupa sig i kostvetenskap och också få ökad förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Hur ser du på framtiden?

Tack vare Masterprogrammet där jag har fått fördjupa mig i kostvetenskap men också i andra ämnen, har ett intresse för en forskarutbildning växt fram succesivt. Jag är nu nyligen antagen som doktorand vid IKV. I mitt forskningsprojekt kommer jag att fokusera på mat och maskulinitet. Jag planerar att genomföra intervjuer med män i tre olika generationer. Dessutom kommer jag att studera kokböcker och mattidningar från 2000-talet för att undersöka hur svensk matdiskurs konstrueras av män.