Institutionen för kostvetenskap

CHANCE- Community Health Management to Enhance Behaviour

(Lifelong Learning Programme of European Union 2007-2009).

Projektet syftar till att analysera vilka resurser och behov av hälsoinformationssystem som finns i olika europeiska kommuner och dess stadsdelar.

Deltagarländer utöver Sverige är England, Lettland, Rumänien, Tyskland och Österrike. Aktuellt projekt fokuserar på hälsoinformation med avseende på nutrition och livsmedelshygien riktat mot sårbara grupper som till exempel äldre personer. Det innovativa i projektet var att arbeta inifrån och ut, det vill säga att först analysera kommuninvånarnas upplevda behov av kost- och hälsoinformation i den miljö de lever i och därefter utforma adekvat hälsoinformation. Kommunstrukturen i en utvald stadsdel i Uppsala kommun samt behoven hos dess invånare analyserades. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tillämpades. EU-projektet avslutades med en interventionsstudie som genomfördes och utvärderades i syfte att ligga till grund för framtida kost- och hälsoinformation ur ett folkhälsoperspektiv. Som en implementering av resultaten har forskargruppen sammanställt en handbok med exempel på genomförda interventioner: "Handbok för lokala hälsonätverk".

Projektet finansierades med stöd från Europeiska kommissionen, CHANCE project no. 134240-LLP-1-2007-1-DE-GRUNTVIGT-GMP.

Kontaktpersoner: Ingela Marklinder, ingela.marklinder@ikv.uu.se och Margaretha Nydahl, margaretha.nydahl@ikv.uu.se

Länk till CHANCE