Institutionen för kostvetenskap

Styrning och organisation av mat och måltider i äldreomsorg

Det övergripande syftet med detta projekt är att studera lokal måltidsverksamhet i relation till  de nationella initiativ till förbättringar som genomförts. I den första delstudien studerades kommuners måltidsverksamhet avseende styrning, organisation och tillämpningar och förändringar av dessa som en följd av olika nationella initiativ. I den andra delstudien studerades bakgrunds-, struktur- och processindikatorer i relation till  måltidstillfredsställelse och screenad nutritionsstatus bland äldre på särskilda boenden. Den tredje delstudien handlar om faktorer som av kommuner upplevs underlätta implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om att förebygga och behandla undernäring, och i den fjärde delstudien studerades sambandet mellan införandegrad av nya rutiner i enlighet med föreskriften och registreringar i kvalitetsregistret Senior alert.

Kontaktperson: Malin Skinnars Josefsson