Institutionen för kostvetenskap

Följsamhet till ordination av kosttillägg

Kosttillägg (exempelvis näringsdrycker) är vanligt förekommande vid nutritionsbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. I Sverige är det i huvudsak dietister som ordinerar och förskriver kosttillägg vilka är subventionerade av respektive landsting. För att uppnå ett mål med en viss nutritionsbehandling eller utvärdera effekten av den är en viktig förutsättning att patienten genomför den kostförändring som överenskommes med dietisten. För närvarande fokuserar man inom forskningsvärlden i stor utsträckning på att utvärdera utfallet av användning av kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring. Graden av genomförande eller följsamheten till den ordinerade mängden är däremot ett område som är mindre utforskat. Syftet med detta forskningsprojekt är således att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för följsamhet till ordination av kostillägg och hur väl följsamheten beskrivs i vetenskapliga publikationer gällande kliniska försök med kosttillägg.

Kontaktperson: Evelina Liljeberg